Kajian Pasaran di dalam Industri Makanan: Mengenal Pasti Peluang dan Kejayaan

Dalam artikel ini, kita akan meneliti apa itu kajian pasaran, mengapa ia penting, dan bagaimana melaksanakannya dengan berkesan di dalam konteks Industri Makanan.

BISNES DAN PEMASARAN

12/28/20236 min read

kajian pasaran di dalam industri makanan
kajian pasaran di dalam industri makanan

Industri Makanan adalah salah satu sektor yang sentiasa berkembang pesat. Di dalam dunia yang semakin kompetitif ini, adalah penting bagi para pemain industri makanan untuk memahami keperluan dan kehendak pelanggan. Inilah sebabnya mengapa kajian pasaran di dalam Industri Makanan sangat penting untuk dilakukan.

Topik-topik

 1. Apa itu kajian pasaran

 2. Kelebihan kajian pasaran di dalam Industri Makanan

 3. Jenis-jenis kajian pasaran

 4. Cara melakukan kajian pasaran di dalam Industri Makanan

 5. Bagaimana menggunakan dataraya (big data) untuk membuat kajian pasaran

Apa itu Kajian Pasaran?

Kajian pasaran adalah proses mengumpul, menganalisis, dan menafsirkan maklumat tentang pasaran sasaran. Di dalam konteks industri makanan, kajian pasaran membantu pemilik perniagaan memahami keperluan dan keinginan pelanggan, menentukan trend makanan semasa, mengenal pasti pesaing, dan mengembangkan strategi pemasaran yang berkesan.

Kelebihan Kajian Pasaran di dalam Industri Makanan

Ada beberapa kelebihan yang boleh diperolehi apabila melaksanakan kajian pasaran di dalam industri makanan:

1. Memahami Keperluan Pelanggan

Kajian pasaran membantu pemilik perniagaan makanan memahami keperluan dan keinginan pelanggan mereka. Dengan memahami keperluan pelanggan, pemilik perniagaan dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dan memenuhi kehendak pelanggan. Ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan seterusnya berupaya meningkatkan perkongsian pasaran.

2. Mengenal Pasti Trend Makanan Semasa

Industri makanan sentiasa berubah dengan trend makanan semasa. Melalui kajian pasaran, pemilik perniagaan dapat mengenal pasti trend makanan yang sedang popular dan mengambil langkah-langkah untuk mengikutinya. Dengan berada di hadapan trend, pemilik perniagaan dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan jualan.

3. Mengenal Pasti Pesaing

Kajian pasaran juga membantu pemilik perniagaan makanan mengenal pasti pesaing mereka. Dengan memahami strategi pesaing, pemilik perniagaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedudukan mereka di dalam pasaran. Kajian pasaran juga membantu pemilik perniagaan mengenal pasti kelemahan pesaing dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk memperbaiki perniagaan mereka.

4. Peluang Pertumbuhan

Dengan memahami tren dan perubahan di dalam pasaran, pemilik perniagaan makanan dapat mengenal pasti peluang pertumbuhan baru. Ini termasuk memperkenalkan produk baru, mengeksplorasi segmen pasaran yang belum dijelajahi, bahkan mengembangkan jalinan kerjasama dengan pemain-pemain industri yang relevan dengan mereka.

5. Penyesuaian Produk

Kajian pasaran membolehkan penyesuaian produk yang berterusan. Dengan mendengar kepada maklum balas pelanggan dan menilai prestasi produk, pemilik perniagaan makanan dapat memperbaiki dan mengoptimumkan produk mereka untuk memenuhi standard pasaran.

Jenis-Jenis Kajian Pasaran

Kajian pasaran umumnya terbahagi kepada dua jenis iaitu:

1. Kajian Pasaran Primer

Kajian pasaran primer melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber-sumber utama, seperti kajian soal selidik, temu bual, dan pemerhatian langsung. Kajian ini memberikan maklumat yang spesifik dan relevan yang berkaitan dengan keperluan pasaran tertentu.

Kelebihan Kajian Pasaran Primer

 1. Kehadiran Langsung

  Kajian pasaran primer membolehkan penyelidik untuk hadir secara langsung di dalam proses pengumpulan data. Ini membolehkan mereka menangkap nuansa dan konteks yang mungkin tidak dapat diperolehi melalui data sekunder.

 2. Ketepatan Konteks Lokal

  Kajian ini membolehkan pihak penyelidik memahami konteks tempatan atau kumpulan sasaran secara mendalam. Ini sangat penting di dalam industri makanan di mana citarasa dan keperluan pelanggan mungkin berbeza mengikut kedudukan geografi.

 3. Pertanyaan Khusus dan Menyeluruh

  Penyelidik dapat menyusun pertanyaan khusus untuk mendapatkan maklumat yang diinginkan. Ini membolehkan kajian yang lebih menyeluruh dan terfokus pada aspek tertentu yang berkaitan dengan pasaran atau produk.

2. Kajian Pasaran Sekunder

Kajian pasaran sekunder merujuk kepada penggunaan data yang sedia ada atau maklumat yang dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pasaran. Ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber seperti laporan pasaran, kajian literatur, dan data statistik yang telah diterbitkan sebelum ini. Kajian pasaran sekunder memberikan pandangan yang luas dan menyeluruh ke atas trend pasaran, keadaan industri, dan pelbagai aspek lain yang mempengaruhi keputusan perniagaan.

Kelebihan Kajian Pasaran Sekunder

 1. Kos dan Masa

  Kajian pasaran sekunder seringkali lebih kos-efektif dan memerlukan kurang masa berbanding kajian pasaran primer. Data yang sudah wujud dapat diakses tanpa perlu menjalankan proses pengumpulan data dari awal.

 2. Luasnya Cakupan

  Sumber data pasaran sekunder seringkali mencakup pelbagai bidang dan memberikan gambaran keseluruhan mengenai pasaran dan industri. Ini menyediakan landasan yang kukuh untuk merangka kajian pasaran yang berfokus.

 3. Trend dan Sejarah Pasaran

  Data pasaran sekunder menyediakan akses kepada trend dan sejarah pasaran. Analisis jangka masa panjang dapat membantu pengusaha untuk mengenal pasti corak perubahan yang mungkin berlaku dalam industri.

kajian pasaran di dalam industri makanan
kajian pasaran di dalam industri makanan

Cara Melaksanakan Kajian Pasaran di dalam Industri Makanan

Untuk melaksanakan kajian pasaran yang berkesan di dalam industri makanan, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil:

1. Mentakrifkan Objektif Kajian

Langkah pertama adalah mentakrifkan objektif kajian dengan jelas. Apakah tujuan anda melakukan kajian pasaran. Adakah untuk mengenal pasti potensi pasaran baru, menilai keberkesanan produk sedia ada, atau memahami perilaku pembelian pelanggan?

2. Pilih Metodologi yang Sesuai

Setiap kajian memerlukan metodologi yang sesuai dengan objektifnya. Jika anda memerlukan data spesifik, kajian pasaran primer mungkin diperlukan. Sebaliknya, jika anda memerlukan pemahaman keseluruhan pasaran, kajian pasaran sekunder mungkin mencukupi.

3. Kumpulan dan Analisis Data

Kumpulan data merupakan langkah kritikal. Penggunaan teknologi, seperti analisis data berbantukan kecerdasan buatan, dapat memudahkan proses ini dan memberikan maklumat yang lebih mendalam.

4. Interpretasi dan Tindak Balas

Selepas data dikumpulkan, tafsiran dan tindak balas terhadap hasil kajian adalah penting. Ini membantu pemilik perniagaan makanan untuk membuat keputusan strategik yang berinformasi.

Kajian pasaran adalah proses penting dalam industri makanan untuk memahami keperluan pelanggan, mengenal pasti trend makanan semasa, mengenal pasti pesaing, dan merancang strategi pemasaran yang berkesan. Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, pemilik perniagaan makanan perlu melaksanakan kajian pasaran secara berterusan untuk memastikan kejayaan perniagaan mereka. Dengan melaksanakan kajian pasaran yang berkesan, pemilik perniagaan makanan dapat mengenal pasti peluang dan mencapai kejayaan dalam industri makanan yang sentiasa berkembang ini.

Bagaimana Menggunakan Data Raya (Big Data) Untuk Kajian Pasaran

Kajian pasaran yang berkesan semakin bergantung kepada sumber data yang relevan dan tepat. Dalam era digital ini, internet menyediakan satu platform yang melimpah dengan data yang boleh memberikan maklumat mendalam mengenai tren pasaran, tingkah laku pengguna, dan peluang pertumbuhan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana data raya di Internet boleh digunakan untuk menjalankan kajian pasaran:

1. Analisis Media Sosial

Mengenal Pasti Trend dan Sentimen: Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menyediakan suatu khazanah data mengenai pandangan dan perasaan pengguna terhadap produk atau industri tertentu. Analisis sentimen dapat membantu menilai apakah masyarakat memandang positif atau negatif terhadap jenama atau produk tertentu.

Menjejak Kempen Pesaing: Menyiasat kempen media sosial pesaing membantu pemilik perniagaan makanan untuk mengenal pasti strategi dan taktik yang digunakan oleh pesaing-pesaing mereka. Ini penting untuk memastikan strategi pemasaran yang bakal digunakan adalah lebih baik berbanding pesaing. Disamping itu, mengkaji pesaing adalah untuk mengenalpasti strategi/taktik manakah yang pesaing gunakan adalah berkesan atau sebaliknya.

2. Pengumpulan Data E-commerce

Analisis Trend Pemilihan Produk: Melalui data e-commerce, pemilik perniagaan makanan dapat melihat trend pembelian pengguna. Produk atau kategori yang paling laris dapat memberikan panduan kepada apa yang paling diminati oleh pasaran pada satu-satu masa.

Penilaian Harga dan Strategi Diskaun: Melihat dinamika harga dan strategi diskaun di dalam Industri Makanan dapat membantu pemilik perniagaan untuk menentukan samada strategi harga mereka adalah berjaya atau gagal.

3. Kajian Google Trends

Pemahaman Tren Pencarian: Google Trends menyediakan data mengenai populariti pertanyaan atau pencarian tertentu. Ini dapat membantu pemilik perniagaan makanan untuk mengenal pasti tren yang sedang meningkat di dalam industri dan menyesuaikan strategi mereka secara proaktif.

Analisis Geografi: Melalui Google Trends, pemilik perniagaan makanan boleh melihat di lokasi manakah permintaan untuk produk atau perkhidmatan mereka lebih tinggi. Hasil keputusannya membuka peluang untuk penargetan geografi yang lebih tepat, sekiranya ingin menggunakan kaedah pengiklanan di Google atau media sosial.

4. Kajian Laman Web dan Blog

Analisis Kandungan Blog dan Ulasan Produk: Mengkaji blog dan ulasan produk dapat memberikan pandangan mendalam mengenai apa yang dikatakan oleh pengguna sebenar tentang produk atau jenama tertentu.

Analisis Perilaku Pengguna melalui Laman Web: Menggunakan alat analitik laman web seperti Google Analytics untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan laman web. Ini boleh memberikan maklumat mengenai laman web mana yang paling popular, berapa lama pengguna berada di laman web, dan halaman mana yang paling sering dilawati.

Penyiasatan Terhadap Pesaing: Menyelidik laman web pesaing untuk memahami strategi pemasaran mereka, harga, dan maklumat produk. Ini boleh memberikan pandangan tentang bagaimana pesaing merancang dan menguruskan kehadiran dalam talian mereka.

5. Survei Dalam Talian

Kajian Soal Selidik dalam Talian: Melalui penggunaan soal selidik dalam talian, pengusaha dapat mengumpul maklum balas daripada pengguna secara langsung mengenai produk, perkhidmatan, atau trend tertentu dalam industri makanan.

Penilaian Kebolehpercayaan dan Kepuasan Pelanggan: Survei dalam talian dapat membantu dalam menilai tahap kepuasan pelanggan dan kebolehpercayaan jenama.

6. Pemprosesan Bahasa Semula Jadi (NLP)

Analisis Ulasan dan Komen: Teknik pemprosesan bahasa semula jadi membolehkan pengusaha untuk menganalisis ulasan dan komen dalam talian secara besar-besaran. Ini dapat memberikan maklumat berharga mengenai apa yang dianggap penting oleh pengguna. Sebagai contoh; anda boleh kongsikan data anda kepada ChatGPT, dan mengarahkan alat tersebut untuk menganalisis data tersebut mengikut kemahuan anda. Baca artikel 'Bagaimana ChatGPT boleh digunakan di dalam kajian pasaran'.

Dengan menggunakan data internet secara bijak, pengusaha makanan dapat membina strategi yang lebih terarah, mengurangkan risiko, dan merespon dengan cepat kepada perubahan pasaran. Penting untuk memahami hak privasi dan keperluan undang-undang semasa menggunakan data internet dalam kajian pasaran dan memastikan bahawa penggunaan data adalah etika dan sah.

Kesimpulan

Kajian pasaran adalah proses penting dalam industri makanan untuk memahami keperluan pelanggan, mengenal pasti trend makanan semasa, mengenal pasti pesaing, dan merancang strategi pemasaran yang berkesan. Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, pemilik perniagaan makanan perlu melaksanakan kajian pasaran secara berterusan untuk memastikan kejayaan perniagaan mereka. Dengan melaksanakan kajian pasaran yang berkesan, pemilik perniagaan makanan dapat mengenal pasti peluang dan mencapai kejayaan dalam industri makanan yang sentiasa berkembang ini.